NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU

Vrati se na natječaje

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU

  • Datum 08.10.2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
JEZIČNO EDUKATIVNA USTANOVA DIDASKO
40000 Čakovec, Športska 6a
OIB: 54528894665
Klasa: 602-07/21-01
Urbroj: 2109-67-21-01


Čakovec, 08. listopada 2021.


Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN broj 76/93,29/97,47/99,35/08 i 127/19) i članka 50. Statuta jezično edukativne ustanove Didasko, Upravno vijeće ustanove Didasko temeljem svoje Odluke od 27. rujna 2021. godine raspisuje

NATJEČAJ


za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Jezično edukativne ustanove Didasko

Uvjeti:
Ravnatelj/ica ustanove Didasko mora ispunjavati sljedeće uvjete:
- završen integrirani preddiplomski i diplomski studij za učitelja ili odgajatelja ili diplomski sveučilišni studij za učitelja ili odgajatelja ili dvogodišnji ili četverogodišnji studij kojim je stečena viša ili visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima.
- ima najmanje 8 godina radnog staža u školskim ili drugim ustanovama sličnog sadržaja rada te drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina iskustva u prosvjeti ili ustanovama jezično edukativne djelatnosti.
- da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće na mandat od četiri godine i ista osoba može biti ponovno imenovana.
Ravnatelj/ica imenovana za ravnatelja/icu sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme, 5 sati tjedno, na vrijeme od četiri godine.
  

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
- domovnicu/original ili ovjerenu presliku
- diplomu o stručnoj spremi/original ili ovjerenu presliku
- potvrdu o radnom stažu - Elektronički zapis o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenuti kazneni postupak/ne stariju od 60 dana
- životopis

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se na adresu Jezično edukativne ustanove Didasko Čakovec, Športska 6a, 40000 Čakovec, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu“, ne otvaraj, u roku od 8 dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 45 dana o rezultatima natječaja.